Theme & Challenges

ประเด็นและโจทย์ความท้าทายใดให้เลือกบ้าง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าส่งผลให้การดำเนินชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยได้ออกไปเรียน ไปทำงาน ไปเที่ยว ไปทำกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำได้น้อยลง คอยเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่เชื้อ (Social Distancing) มีเวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้นและปรับการเรียนการทำงานผ่านทางโลกออนไลน์แทน (Work From Home) ดูเหมือนว่าการปรับตัวนี้หลายๆ คนเริ่มจะคุ้นเคยกับวิถีใหม่มากขึ้น (New Normal)

แต่ในขณะที่หลายคน หลายชุมชน หรืออีกหลายๆ ปัญหาในสังคม ยังปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้ เพราะอาจด้วยเหตุและปัจจัยที่ต่างกัน เราจึงต้องการไอเดียสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเป็นวิธีที่จะนำไปสู่วิถีใหม่ที่มีความหลากหลายและกระจายในหลายพื้นที่ได้ จึงเป็นเหตุผลให้เราโยนโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ไปยังกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ผู้ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์และพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ใช้เวลาที่มีรวมตัวกับเพื่อนเพื่อศึกษาปัญหาตามโจทย์ความท้าทายที่สนใจ ก่อนนำไปพัฒนาเป็นไอเดียและลงมือทำโครงการต่อไป

ประเด็นใหญ่ (ธีม): การปรับตัวกับชีวิตที่เปลี่ยนไปในยุค COVID-19

โจทย์ที่ 1 : การปรับตัวใหม่ในยุคโควิด
โจทย์ที่ 2 : การดูแลจิตใจในวัยรุ่น
โจทย์ที่ 3 : การช่วยเหลือชุมชนและคนที่เดือดร้อน
โจทย์ที่ 4 : การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชน

Login