ศึกษาปัญหา

Insight Tanks x StartYoung

คือออนไลน์คอร์สเป็นวิธีการแรกที่ช่วยคุณศึกษาปัญหาเพื่อค้นหาช่องว่างหรือโอกาสในการแก้ไขปัญหาสังคมก่อนลงมือทำจริง ซึ่งคอร์สนี้จะใช้เวลาเพียง 6 สัปดาห์ เพื่อเป็นการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการทำความเข้าอกเข้าใจปัญหา (Empathize) และการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล (Analyse & Synthesis) ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของนักสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

6 สัปดาห์นี้จะได้เรียนอะไรบ้าง

สัปดาห์ที่ 1: ระบุปัญหา (Exploring & Scoping Problem)
สัปดาห์ที่ 2: ค้นคว้าหาข้อมูล (Conducting Secondary Research)
สัปดาห์ที่ 3: เตรียมทำความเข้าใจปัญหา (Preparing for Empathise)
สัปดาห์ที่ 4-5: สัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้อง (Empathising Stakeholders)
สัปดหา์ที่ 6: สะกัดข้อมูลเชิงลึก (Extracting Insight)

กลุ่มเป้าหมาย

คอร์สนี้เหมาะกับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่อายุ 15-25 ปี มีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 3 คน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาเด็กและเยาวชนที่เปรียบเสมือนตัวแทนเด็กและเยาวชนในชุมชน) เป็นเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะศึกษาปัญหาสังคมอย่างลึกซึ้ง ก่อนที่จะนำช่องว่างหรือโอกาสในการแก้ไขปัญหาไปเป็นโจทย์เริ่มต้นพัฒนาไอเดียและลงมือทำโครงการของตนเองต่อไป

Insight Tanks ได้รับการพัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 โดย School of Changemakers ซึ่งได้นำมาขยายผลต่อในปี พ.ศ. 2563 กับกลุ่มแกนนเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ลงบนออนไลน์แพลตฟอร์ม StartYoung.Club ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เป้าหมายการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการศึกษาปัญหา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล นำมาซึ่งช่องว่างและโอกาสที่จะใช้แก้ไข
ตัวชี้วัดการเรียนรู้ส่งการบ้านครบและตรงเวลา (ทุกสัปดาห์)
หมายเหตุ: หากไม่ส่งการบ้านหรือส่งไม่ตรงเวลา จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเรียนคอร์สนี้ต่อ โปรดประเมินและจัดสรรเวลาในการเรียนและส่งการบ้านร่วมกับสมาชิกในทีมก่อนตัดสินใจ
สิ่งที่จะได้รับ• เอกสารประกอบการเรียนส่งถึงบ้าน ใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบ
• การตรวการบ้าน
• ได้รับ Feedback ภายใน 2 วันหลังจากส่งการบ้าน
โค้ชประจำตัวแต่ละทีมจะมีโค้ชคอยช่วยตั้งคำถาม สะท้อน และตอบข้อสงสัยต่างๆ เพื่อให้ได้ Insight
ค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
การสนับสนุนอื่นๆประชุมออนไลน์ระหว่างโค้ชและกลุ่มคนที่สนใจปัญหาใกล้กันเพื่อให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
หลังจากเรียนจบ หากอยากลงมือทำจริงมีทุนสมทบต่อให้พัฒนาไอเดียสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท จำนวน 50 ทุน และ/หรือต่อด้วยการพัฒนาโครงการนำร่องมีเงินทุนสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท จำนวน 10 ทุน พร้อมด้วยโค้ชและที่ปรึกษา เนื้อหาและความรู้ในการบริหารจัดการโครงการ และเครือข่ายของนักสร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

โครงการ StartYoung จะเปิดเป็นรอบ สำหรับรอบแรกที่เปิดให้เริ่มจากการศึกษาปัญหาก่อนปิดรับสมัครไปแล้ว หากน้องๆ ที่พึ่งทราบข่าวไม่ต้องกังวลใจไป หากสนใจยังสามารถส่งไอเดียเข้าร่วมในรอบสองนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://startyoung.club/about/


Login