Participants

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

คอร์สนี้เหมาะกับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่อายุ 15-25 ปี มีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 3 คน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาเด็กและเยาวชนที่เปรียบเสมือนตัวแทนเด็กและเยาวชนในชุมชน) เป็นเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะศึกษาปัญหาสังคมอย่างลึกซึ้ง ก่อนที่จะนำช่องว่างหรือโอกาสในการแก้ไขปัญหาไปเป็นโจทย์เริ่มต้นพัฒนาไอเดียและลงมือทำโครงการของตนเองต่อไป

เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อฝึกทักษะการศึกษาปัญหา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล นำมาซึ่งช่องว่างและโอกาสที่จะใช้แก้ไข

ตัวชี้วัดการเรียนรู้

ส่งการบ้านครบและตรงเวลา (ทุกสัปดาห์)
หมายเหตุ: หากไม่ส่งการบ้านหรือส่งไม่ตรงเวลา จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเรียนคอร์สนี้ต่อ โปรดประเมินและจัดสรรเวลาในการเรียนและส่งการบ้านร่วมกับสมาชิกในทีมก่อนตัดสินใจ

สิ่งที่จะได้รับ

เอกสารประกอบการเรียนส่งถึงบ้าน ใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบ

การตรวจการบ้าน

ได้รับ Feedback ภายใน 2 วันหลังจากส่งการบ้าน

โค้ชประจำตัว

แต่ละทีมจะมีโค้ชคอยช่วยตั้งคำถาม สะท้อน และตอบข้อสงสัยต่างๆ เพื่อให้ได้ Insight

ค่าใช้จ่าย

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

การสนับสนุนอื่น

ประชุมออนไลน์ระหว่างโค้ชและกลุ่มคนที่สนใจปัญหาใกล้กันเพื่อให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
หลังจากเรียนจบ หากอยากลงมือทำจริงมีทุนสมทบต่อให้พัฒนาไอเดียสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท จำนวน 50 ทุน และ/หรือต่อด้วยการพัฒนาโครงการนำร่องมีเงินทุนสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท จำนวน 10 ทุน พร้อมด้วยโค้ชและที่ปรึกษา เนื้อหาและความรู้ในการบริหารจัดการโครงการ และเครือข่ายของนักสร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

Login