Insight Tanks x StartYoung

Insight Tanks

คือออนไลน์คอร์สที่ช่วยคุณศึกษาปัญหาเพื่อค้นหาช่องว่างหรือโอกาสในการแก้ไขปัญหาสังคมก่อนลงมือทำจริง ซึ่งคอร์สนี้จะใช้เวลาเพียง 6 สัปดาห์ เพื่อเป็นการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการทำความเข้าอกเข้าใจปัญหา (Empathize) และการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล (Analyse & Synthesis) ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของนักสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

Insight Tanks ได้รับการพัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562

โดย School of Changemakers ซึ่งได้นำมาขยายผลต่อในปี พ.ศ. 2563 กับกลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีทั่วประเทศ ลงบนออนไลน์แพลตฟอร์ม StartYoung.Club ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

StartYoung

เปิดตัวด้วยออนไลน์คอร์สนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แกนนำเด็กและเยาวชนที่สนใจทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อผู้คนหรือชุมชนรอบข้าง ได้ศึกษาและหาข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ระบุผลกระทบและสาเหตุ รวมถึงโอกาสในการแก้ไข เพื่อใช้เป็นโจทย์ตั้งต้นในการพัฒนาไอเดียและรับการสนับสนุนให้ลงมือทำจริง ไม่ว่าจะเป็น โอกาสในการระดมทุนและเงินทุนสมบทตั้งต้นในการทำโครงการ เครื่องมือในการพัฒนาไอเดียและบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนโค้ชและเพื่อนร่วมเครือข่าย เดินทางขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์ส Insight Tanks
https://insighttanks.com/what-is-insight/

Login