ทีมสนใจการลงพื้นที่ของโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ในต่างอำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ความรู้ และสำรวจความต้องการของโรงเรียน จากการสำรวจข้อมูลมีดังนี้

 • โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน ในสถานการณ์ปัจจุบัน เด็ก ๆ แถวนี้ไม่ค่อยได้ตื่นตัวกับเหตุการณ์ Covid-19 มากนัก และอาจจะไม่ตระหนักถึงอันตรายด้วย เพราะบริบทของชุมชน และเด็ก ๆ ส่วนมากไม่ได้เรียนออนไลน์ เพราะเด็กตามพ่อแม่ไปทำไร่ทำนา บางคนก็ไปขายของ เด็กบางคนอาศัยกับตายาย ตายายไม่รู้หนังสือ

  • ความต้องการของโรงเรียนหลังจากเปิดเทอมคือหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแอลกอฮอล์
 • โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน ในสถานการณ์ เด็ก ๆ ไม่มีความรู้ในการป้องกัน และดูแลมากพอ เท่าที่ควร เพราะผู้ปกครองมีอาชีพ เกษตรกร และติดตามผู้ปกครองไป ทำไร่ ทำสวน

  • ความต้องการของโรงเรียนนี้คือ หน้ากากอนามัยมากที่สุด และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพราะเด็กต้องใช้ทุกวัน
 • โรงเรียนที่ 3 โรงเรียนถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน ในสถานการณ์ เด็ก ๆ อยู่ในชุมชน ไม่สามารถออกไปไหนได้ในช่วงโควิด และไม่รู้ว่าการออกไปไหนนั้น ต้องสวมหน้ากากอนามัย และป้องกันตนเองเท่าที่ควร ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทำงานโรงงาน และรับจ้างทั่วไป

  • ความต้องการต้องการของโรงเรียนคือ หน้ากากอนามัยมากที่สุด เจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในทุกวันในการทำการเรียนการสอน เพราะไม่เพียงพอต่อความต้องการ และการทำระยะห่าง โซเชียล ดิสแทนซิ่ง (social distancing) ภายในโรงเรียน อีกทั้งอ่างล้างมือในการล้างมือ

SAVE ME SAVE YOUR LIFE

ผู้เยี่ยมชม
0 อาสาสมัคร
600 เงินสนับสนุน

ทีม:
Save Me Save Your Life

ทีมนี้เกิดจากการรวมตัวของรายวิชาเรียน จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และสมาชิกในทีมเป็นสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มีโครงการจัดทำจิตอาสา แก่ชุมชน และโรงเรียน พวกเราจึงทำกิจกรรมเพื่อสังคม เลยรวมตัวกันครั้งนี้ และเปิดรับบุคคลทั่วไปภายในมหาวิทยาลัยจำนวนจำกัดเพื่อสร้างโครงการมาเพื่อเด็ก ๆ ทั้ง 3 โรงเรียนสำหรับพัฒนาศักยภาพและความรู้ของเด็กและเยาวชน ในเรื่อง โควิด – 19 เรื่องการดูแลสุขภาพ การป้องกัน และกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกสนานกัน

สมาชิก

เชษฐ์

เฟิร์น

อาย

เอิร์น

เกรช

หนุนา

หญิง

กิ๊ก

สมาชิกในทีม มีจำนวนทั้งหมด 8 คน แต่ละคนมีทักษะต่างกันออกไป มีดังนี้

 • เชษฐ์ มีหน้าที่ทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน มีทักษะการพูด การนำเสนอ ที่ดีและด้านความบันเทิง
  ความสนใจ คือ การได้สอนน้อง ๆ ที่อยู่ต่างอำเภอ ที่อยู่ไกลคความเจริญ ได้มีความรู้ที่ดี และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในเรื่อง โควิด 19
 • อาย ฝ่ายกล้อง ทักษะการถ่ายรูป การถ่ายวิดีโอ การตัดต่อที่มีเทคนิค
  มีความสนใจและใส่ใจเต็มที่ ที่จะให้ความรู้และร่วมทำกิจกรรมกับทุกคนในโครงการ โดยไม่หวังผลตอบแทน
 • กิ๊ก ฝ่ายดูแลอุปกรณ์ความเรียบร้อยของฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ มีความรับผิดชอบที่ดี
 • เฟิร์น มีทักษะด้านการให้ความบันเทิง เป็นผู้นำการทำงานที่ดี กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงความคิดเห็น
 • เก๋ มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ การทดลอง ที่จะนำเด็ก ๆ ทดลองได้อย่างสนุกสนาน พร้อมให้ความรู้ อธิบายได้อย่างชัดเจน
 • เอิร์น มีทักษะการเก็บเด็กที่ดี เก็บเด็กคือ เมื่อเด็กดื้อ หรือเล่น ในขณะที่มีการเรียนรู้ เอิร์นสามารถมีวิธีดึงจุดสนใจให้เด็กฟังได้เก่งมาก เป็นคนที่ใจดี และใจเย็น
 • หญิง เป็นคนเต้นเก่ง มีความสามารถด้านความบันเทิง เราจึงต้องมีสันทนาการให้สนุก และให้เด็ก ๆ ร่วมสนุกกัน
 • หนูนา มีทักษะด้านการพูดและนำเสนอข้อมูล หนูนาจึงจะเป็นคนที่ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ และให้บรรยายการดูแล ป้องกัน และสันทนาการ

เป้าหมายของสมาชิก

 • เชษฐ์ มีเป้าหมาย คือเด็ก ๆ ได้มีความรู้ที่ดีในการดูแล และรักษาสุขภาพที่ดี เกี่่ยวกับการป้องกันโรคโควิด 19 และการนำความรู้ไปใช้ได้ในการดำเนินชีวิตต่อไป และเด็กมีส่วนร่วมในการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน
 • อาย เป้าหมายเด็กสามารถทำงานเป็นทีมได้ เด็กสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เด็กสามารถโต้ตอบแสดงความคิดเห็นในการทำกิจกรรมได้
 • กิ๊ก เป้าหมายส่วนตัว คือ อยากให้เด็กได้รับความรู้ และอยากให้เตรียมความพร้อม ในการปรับตัวเข้าสู่ช่วงโรคโควิด ไม่อยากให้เด้กวิตกกังลวกับโรค
 • เอิร์น เป้าหมายคือเด็กรู้จักโรคโควิด-19 มากขึ้น เพื่อที่จะป้องกันตัวเองจากโรคนี้ได้ โดยใช้ แมสและเจลแอลกอฮอล์
 • เฟิร์น อยากให้เด็กมีความรู้เรื่องป้องกันโรคโควิด19 และรับมือกับโรคได้โดยการป้องกันใส่แมสและล้างมือด้วยเจอแอลกอฮอล์บ่อยๆ ให้ความรู้ความสำคัญแก่เด็ก
 • เก๋ เป้าหมายคือให้เด็กได้มีความรู้เกี่ยวกับโควิด19 เพื่อที่จะให้เด็กและครอบครัวป้องกันตัวเองเพื่อให้ห่างไกลโควิค19และปรับสภาพเข้ากับสิ่งแวดล้อมช่วงโควิค 19
 • หญิง มีเป้าหมาย คือ การที่เด็ก ๆ มีความรู้ที่เรามอบให้ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ และตระหนักถึงอันตรายของโรคนี้ และสามารถให้ความรู้ต่อไปในครอบครัว หรือคนในชุมชนได้ต่อไป
 • หนูนา เป๋าหมาย เด็กสามารถที่รู้จักวิธีการป้องกันโควิด-19 ได้อย่างถูกต้อง แล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช่ในชีวิตประจำวันได้

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

 • อาสาสมัคร 20 คน มาให้ความรู้ด้านวิทยาศาสต์กับน้องๆ ในฐาน ช่วยน้องทำการทดลอง ใน 3 โรงเรียนนี้

เงินบริจาค

 • ทีม Save Me Save Your Life ต้องการเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาทต่อโรงเรียน (รวมเป็น 15,000 บาท) เพื่อใช้ในการซื้ออุปกรณ์จัดฐานกิจกรรม

สนับสนุนโครงการนี้

การสนับสนุน

เงินบริจาค

ชื่อ
จำนวนเงิน
สถานะ
ไม่ประสงค์ออกนาม
100
โอนเงินแล้ว
ไม่ประสงค์ออกนาม
200
โอนเงินแล้ว
วรกมล ด่านประดิษฐ์
300
โอนเงินแล้ว

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, jpeg, gif.
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ในกรณีจำเป็นจะต้องโอนเงินสนับสนุนคืน

Login