ทีมสนใจการลงพื้นที่ของโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ในต่างอำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ความรู้ และสำรวจความต้องการของโรงเรียน จากการสำรวจข้อมูลมีดังนี้

 • โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน ในสถานการณ์ปัจจุบัน เด็ก ๆ แถวนี้ไม่ค่อยได้ตื่นตัวกับเหตุการณ์ Covid-19 มากนัก และอาจจะไม่ตระหนักถึงอันตรายด้วย เพราะบริบทของชุมชน และเด็ก ๆ ส่วนมากไม่ได้เรียนออนไลน์ เพราะเด็กตามพ่อแม่ไปทำไร่ทำนา บางคนก็ไปขายของ เด็กบางคนอาศัยกับตายาย ตายายไม่รู้หนังสือ

  • ความต้องการของโรงเรียนหลังจากเปิดเทอมคือหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแอลกอฮอล์
 • โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน ในสถานการณ์ เด็ก ๆ ไม่มีความรู้ในการป้องกัน และดูแลมากพอ เท่าที่ควร เพราะผู้ปกครองมีอาชีพ เกษตรกร และติดตามผู้ปกครองไป ทำไร่ ทำสวน

  • ความต้องการของโรงเรียนนี้คือ หน้ากากอนามัยมากที่สุด และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพราะเด็กต้องใช้ทุกวัน
 • โรงเรียนที่ 3 โรงเรียนถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน ในสถานการณ์ เด็ก ๆ อยู่ในชุมชน ไม่สามารถออกไปไหนได้ในช่วงโควิด และไม่รู้ว่าการออกไปไหนนั้น ต้องสวมหน้ากากอนามัย และป้องกันตนเองเท่าที่ควร ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทำงานโรงงาน และรับจ้างทั่วไป

  • ความต้องการต้องการของโรงเรียนคือ หน้ากากอนามัยมากที่สุด เจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในทุกวันในการทำการเรียนการสอน เพราะไม่เพียงพอต่อความต้องการ และการทำระยะห่าง โซเชียล ดิสแทนซิ่ง (social distancing) ภายในโรงเรียน อีกทั้งอ่างล้างมือในการล้างมือ

SAVE ME SAVE YOUR LIFE

ผู้เยี่ยมชม
0 อาสาสมัคร
1200 เงินสนับสนุน

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

Login