สถานการณ์ ณ ตอนนี้ ประเทศไทย (และทั่วโลก) กำลังเจอกับภาวะวิกฤตของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทุกๆ คนในทุกๆ ภาคส่วน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมการทำงาน ล้วนได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรง และทางอ้อมจากวิกฤตนี้เท่ากันหมด

จากการที่พวกเราได้เริ่มต้นศึกษาความเป็นมา สาเหตุของปัญหา มาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการ คือ ประมาณวันที่ 16 พฤษภาคม จนถึง ณ ตอนนี้ ก็ผ่านไปเกือบๆ 1 เดือน เราก็ได้พบความจริง และได้เข้าใจ insight ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ ว่า สาเหตุของการเกิดโควิด (ที่มาของไวรัส) นั้นยังไม่แน่ชัด และยังไม่มีแหล่งข้อมูลยืนยัน

ปัญหาวิกฤตโควิดครั้งนี้ไม่ได้สร้างแค่รอยบาดแผลด้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเท่านั้น แต่โควิดยังส่งผลกระทบต่อวัฏจักรการดำเนินชีวิต และผลักดันทำให้พวกเราทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาให้หันไปใช้ชีวิตในแบบใหม่ (New normal) ซึ่งผลกระทบทั้งหมดนี้ ก็ได้ทำให้เกิดทั้ง ผลดี และ ผลเสีย กับคนในสังคม ซึ่งในด้านของผลดี ก็คือทำให้เกิดอาชีพใหม่ เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ เกิดรูปแบบวิถีชีวิตแบบใหม่ แต่ในผลเสีย คือกลุ่มคนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัส ซึ่งก็ต้องยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงนี้

Revolution of being the new normal in covid-19 era

ผู้เยี่ยมชม
0 อาสาสมัคร
0 เงินสนับสนุน

ทีม:
PkCrTyxSPC.63

อันดับแรก ชื่อทีมของเราที่ใช้ชื่อว่า ” PkCrTyxSPC.63 ” นั้น มีที่มาจาก Pk ชื่อหัวหน้าทีมคือ ภัค Cr ชื่อเพื่อนสมาชิกในทีม คือ ครีม และ Ty ชื่อเพื่อนสมาชิกคนสุดท้าย คือ เต้ย ส่วน SPC มีที่มาจาก S คือ Social (สังคม) P คือ Public (สาธารณะ) C คือ Community (ชุมชน) และ 63 คือ ปี 2563 พวกเราเรียนอยู่ด้วยกัน คณะ สาขา และ ชั้นปี เดียวกัน พวกเราจึงเข้าใจกันและกันเป็นอย่างดี

เมื่อต้องทำงานร่วมกัน จุดประสงค์ของชื่อทีมเรา ก็มาจากการที่พวกเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะช่วยเหลือ สังคม ชุมชน และผู้คน ที่ได้รับผลกระทบ หรือขาดแคลนโอกาส โดยที่พวกเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสังคมไทย ช่วยเหลือคนในชนชั้น กลาง และ ชนชั้นล่าง เราอยากรับฟังปัญหาของ คนในสังคมไทยว่าพวกเขาได้รับปัญหา หรือผลกระทบอะไรบ้าง เพราะทีมของเราเชื่อว่า ถ้าพวกเราสามารถช่วยเหลือ คนในสังคมให้พ้นจากความเดือดร้อน และกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้ง เมื่อนั้นสังคมไทยก็จะน่าอยู่ขึ้น

สมาชิก

พงศ์ภัค ( ภัค )

ชาลิศา ( ครีม )

ธวัชชัย ( เต้ย )

 • สำหรับผม (Pk) หน้าที่ หลักๆ ของผมก็คือ คอยตรวจดูการดำเนินงานการทำงาน หรือดูภาพรวม ความเรียบร้อย ทั้งหมดภายในทีม โดยผมจะทำหน้าที่แบ่งงาน แจกจ่ายงานให้ สมาชิกเพื่อนในทีมได้ไปช่วยกันทำ
  ทักษะของผมเช่น ทักษะการเล่าเรื่องราว (Storytelling) / ทักษะการเขียน / ทักษะการเข้าใจผู้อื่น (Emphaty) / ทักษะการพูดนำเสนอ พรีเซ็นท์งาน พรีเซ็นท์ไอเดีย ให้คนอื่นได้เข้าใจ / ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical + Analytical Thinking ) และทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นงานเป็น 3D prototype / UxUi และผมจะสนใจในการทำงาน หรือภารกิจที่มันท้าทายความสามารถของผม เพราะผมคิดว่าถ้าได้ลงมือทำในสิ่งที่มันท้าทาย แล้วนั้นผมก็จะสามารถพัฒนาทักษะของผมไปได้ในเวลาเดียวกัน
 • ในส่วนของเพื่อนสมาชิกคนแรก คือ ครีม (Cr) คนนี้หน้าที่จะเป็นการทำงานตามที่ผมได้มอบหมายให้ไปทำ โดยจะทำหน้าที่หลักๆ คือติดต่อ และพูดคุยกับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในโปรเจกต์ของทีมเรา
  โดยทักษะที่ครีม มีคือทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานโดยยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง และทักษะการออกแบบชิ้นงานโดยขึ้นเป็นรูป 3D prototype ในโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์ และครีมจะสนใจด้าน​ดนตรี​ การท่องเที่ยว​ ถ่ายภาพ
 • และเพื่อนสมาชิกคนสุดท้าย คือ เต้ย (Ty) คนนี้มีหน้าที่เดียวกันกับ ครีม คือ จะเป็นคนที่รับหน้าที่ และทำงานตามที่ผมมอบหมายให้ไปทำ คือจะมีหน้าที่ติดต่อ และพูดคุยกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของทีมเรา
  โดยทักษะของ เต้ย คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งขึ้นรูป 3D ในโปรแกรมคอม และสร้าง prototype ขึ้นมา และอีกทักษะ คือการวาดรูปสไตล์ แบบ Visual thinking คือ เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นรูปภาพที่เข้าใจง่าย เต้ยจะสนใจอยากออกแบบสินค้าเป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นสินค้าได้ทุกๆประเภท ครับ

เป้าหมายของสมาชิก

อย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นว่า ทีมเรามีจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายว่าอยากจะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้น โดยเราเข้าใจดีว่าการมีเป้าหมายอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อความสำเร็จ แต่การมีกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง และเป็นขั้นเป็นตอนนั้นจะช่วยส่งเสริมให้เป้าหมายของเรา ประสบความสำเร็จ และเป็นจริงได้มากขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราตัดสินใจรวมกลุ่มจัดตั้งกันเป็นทีม และช่วยเหลือคนในสังคมโดยผ่านกระบวนการทำงานกับโครงการ Start Young

พวกเราเข้าใจดีว่าคนในสังคมไทยนั้นยังมีคนอยู่อีกหลาย ชนชั้นทางสังคม ที่ยังไม่ได้รับโอกาสความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม พวกเราจึงรู้สึกว่าในฐานะที่เราก็เป็น คนไทยด้วยกัน เราก็อยากจะได้มีโอกาสนำความรู้ ทักษะส่วนตัวของพวกเราแต่ละคน นำไปช่วยเหลือคนในสังคมให้พวกเขามีความสุขอีกครั้ง

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

ทีมเราอยากได้อาสาสมัครที่สามารถเข้ามาเป็นโค้ชให้เราได้ที่คอยช่วยสร้างสรรค์ไอเดียและแนะนำสิ่งต่างๆ ว่าอะไรควรและไม่ควรทำเราอยากได้อาสาสมัครประมาณ 2-3 คน เนื่องจากสิ่งที่ทีมเราจะทำนั้นเป็นไอเดียที่แปลกใหม่ ดังนั้น เราอยากได้อาสาสมัครเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราในขั้นตอนที่ผลิตภัณฑ์จะสร้างเป็นต้นแบบเสมือน

เงินบริจาค

ไอเดียที่ทีมเราต้องการจะทำขึ้นมานั้นเป็นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ที่รวมเข้ากับเทคโนโลยีดังนั้นทีมเราจึงคิดว่าอาจจะต้องใช้เงินทุนจำนวนโดยประมาณไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทเราจะนำเอาเงินทุนส่วนหนึ่งไปพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ และอีกส่วนหนึ่งก็ไว้สำหรับเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเราคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยคนในสังคมได้ดีที่สุด


สนับสนุนโครงการนี้

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, jpeg, gif.
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ในกรณีจำเป็นจะต้องโอนเงินสนับสนุนคืน

Login