รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเล็ก คือ Learn and Play เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่จากสถานการณ์ของ covid-19 ทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเรียนแบบออนไลน์ผ่านหน้าจอและการเรียนที่โรงเรียนแบบเว้นระยะห่างแทน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กเล็กที่จำเป็นต้องพึ่งพาการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงขาดแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งศูนย์เด็กเล็กตำบลเนินทราย เป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 ทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีผลกระทบต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก

หมูชะมวง Prototype

ผู้เยี่ยมชม
3 อาสาสมัคร
3299.99 เงินสนับสนุน

ทีม:
M A N K (มั่ง)

สมาชิกทีม M A N K (มั่ง) มีทั้งหมด 4 คน คือ ไหมแพร แอ๋ม นน และก้อยใจ ซึ่งไหมแพร นน และก้อยใจเป็นกลุ่มเพื่อนที่มาจากคณะเดียวกันและเคยทำงานร่วมกันผ่าน ส่วนแอ๋มเป็นเพื่อนของนนและก้อยใจจากที่ฝึกงาน ทำให้รู้จักแนวคิดและแนวทางการทำงานของแต่ละคน สาเหตุที่ทำให้รวมทีมกันขึ้นมาครั้งนี้ คือ ทั้งสี่คนสนใจเกี่ยวกับด้านการศึกษาและการทำงานเพื่อสังคมเหมือนกัน และเห็นว่าสถานการณ์ COVID-19 เป็นปัญหาที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน หนึ่งส่วนสำคัญที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เนื่องจากสถานการณ์ของ COVID-19 ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ ทีมของเราเล็งเห็นว่าเด็กเล็กเป็นช่วงวัยที่ต้องพึ่งพาผู้คนรอบข้างในการสร้างการเรียนรู้อยู่จึงคิดว่าเป็นกลุ่มที่น่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้จากสถานการณ์ดังกล่าว

สมาชิก

ก้อยใจ

แอ๋ม

ไหมแพร

นน

การสำรวจข้อมูลจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ นนและแอ๋มจะทำหน้าที่สำรวจข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนก้อยและไหมแพรจะทำหน้าที่สำรวจข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การทำวิดีโอจะจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ ก้อยใจและแอ๋มจะทำหน้าที่เรียบเรียงเนื้อหาและเขียน Storyboard ส่วนไหมแพรและนนจะทำหน้าที่ตัดต่อวิดีโอและโปสเตอร์ ในการระดมความคิด พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอไอเดียจะเป็นการทำงานร่วมกันของทั้งทีม ไม่มีหัวหน้าทีมที่ชัดเจน เนื่องจากจะผลัดกันเป็นผู้นำในเรื่องที่แต่ละคนถนัดและเน้นการตัดสินใจร่วมกัน ก้อยใจจะทำหน้าที่ประสานงานทั้งภายในและภายนอกเป็นหลัก จะสามารถจัดการและย่อยข้อมูลจำนวนมากได้ดี นนจะถนัดการเสนอไอเดียและมีทักษะด้านไอที แอ๋มจะมีทักษะการเข้าสังคมและพูดคุยกับผู้คน สามารถทำงานกับผู้คนได้หลากหลาย ส่วนไหมแพรสนใจการทำงานกับเด็กเล็กและการเรียนรู้ของเด็กเล็ก

เป้าหมายของสมาชิก

นน: สนใจการทำงานด้านสังคมและด้านการศึกษา เลยอยากใช้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นลงมือทำ อยากเก็บประสบการณ์ทำงานด้านนี้เผื่อว่าสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้

ก้อยใจ: เรียนจบมาด้านการเรียนรู้ของมนุษย์และการศึกษา จึงอยากหาประสบการณ์การทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้เรียนมา และอยากนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาสร้างการเปลี่ยนแปลงกับประเด็นต่างๆ ภายในสังคม รวมถึงพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเองผ่านการทำงานในด้านนี้ ซึ่งคาดหวังว่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการนี้จะสามารถนำมาต่อยอดโปรเจกต์ของตนเองที่ตั้งใจจะทำในอนาคตได้

แอ๋ม: อยากหาอะไรที่สร้างสรรค์ทำเพื่อต่อยอดจากสิ่งที่เรียนมาประจวบกับเรียนจบช่วงโควิดพอดีเลยเจอปัญหาพอดีมีเพื่อนชวนมาร่วมกิจกรรมเลยเข้าร่วมทำกับเพื่อนคิดโปรเจกต์ขึ้นมาและก็หวังว่าโปรเจกต์ที่ทำจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายหรืออาจจะสามารถแก้ไขไปปรับใช้กับกลุ่มอื่นๆในสังคมได้ด้วย

ไหมแพร: ส่วนตัวมีความสนใจในด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และกำลังหาประสบการณ์เกี่ยวกับด้านนี้ ประจวบกับมีเพื่อนมาชวนทำโปรเจคนี้พอดีจึงอยากที่จะนำประสบการณ์และความรู้ที่มีในด้านนี้มาพัฒนาและต่อยอด

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

อาสาสมัครที่ต้องการให้เข้ามาช่วยในช่วงการคิดและออกแบบแบบจำลอง

1. บุคคลที่เคยทำงานกับเด็กระดับชั้นปฐมวัย จำนวน 1 คน

2. บุคคลที่ชำนาญเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางระดับชั้นปฐมวัย 1 คน

3. บุคคลที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและกราฟิก 1 คน

4. บุคคลที่ชำนาญด้านการวัดและประเมินเพื่อช่อยออกแบบเครื่องมือวัดด้านวิชาการและการเรียนรู้ของเด็กเล็กระดับปฐมวัย 1 คน

อาสาสมัครที่ต้องการให้เข้ามาช่วยในช่วงนำแบบจำลองเข้าไปใช้ในศูนย์เด็กเล็ก

1. ผู้ช่วยสังเกตการณ์สำหรับนำข้อมูลมาใช้ในการประเมินกระบวนการเรียนรู้ จำนวน 2 คน

 

เงินบริจาค

ต้องการระดมทุนจำนวน 5,000 บาท แบ่งนำไปใช้ในแต่ละส่วน ดังนี้

1. ค่าอุปกรณ์เสริมพัฒนาการ 3,000 บาท เป็นส่วนที่จะนำเงินไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมจากแบบจำลองที่ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว

2. ค่าเดินทาง 1,500 บาท สำหรับใช้ในการเดินทางไปลงพื้นที่ที่จะเข้าไปทำงานด้วย ซึ่งคือ ศูนย์เด็กเล็ก ตำบลเนินทราย จังหวัดตราด

3. ค่าจัดทำเอกสาร 500 บาท เป็นส่วนของการจัดทำเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของโครงการ และการจัดทำรูปเล่มของแบบจำลองสำหรับให้ทางโรงเรียน เก็บไว้เป็นแนวทางได้


สนับสนุนโครงการนี้

การสนับสนุน

อาสาสมัคร

ชื่อ
เบอร์โทร
สถานะ
ปธานิน จันทร์วิเศษ
099*****81
สมัครสมบรูณ์แล้ว
ณัชชา เติมสายทอง
095*****00
สมัครสมบรูณ์แล้ว
ชนากานต์ บวรรัตนโชติกุล
098*****50
สมัครสมบรูณ์แล้ว

เงินบริจาค

ชื่อ
จำนวนเงิน
สถานะ
ไม่ประสงค์ออกนาม
500
โอนเงินแล้ว
รุจิษยา บุญอินทร์
300
โอนเงินแล้ว
ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล
500
โอนเงินแล้ว
ปวีณา แช่มช้อย
499.99
โอนเงินแล้ว
ปิยฉัตร สินพิมลบูรณ์
1000
โอนเงินแล้ว
ไม่ประสงค์ออกนาม
500
โอนเงินแล้ว

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
 • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
 • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
 • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, docx, jpeg, gif.
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร

  ในกรณีจำเป็นจะต้องโอนเงินสนับสนุนคืน

Login