ปัญหาคือ วิกฤตสังคมที่เด็กขาดระเบียบวินัยในตนเอง

ความรุนแรงของปัญหาคือ การขาดระเบียบวินัยอาจส่งผลกับเด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมก้าวร้าว เอาแต่ใจ ขาดวินัยและการควบคุมตนเอง

สาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนขาดระเบียบวินัยมาจากธรรมชาติของตัวเด็กเอง และสภาพแวดล้อม

อาจส่งผลความรุนแรงจนเกินควบคุม แล้วกลายเป็นปัญหาพฤติกรรมระยะยาวต่อตนเองและสังคมในอนาคต

มหัศจรรย์ปล่อยพลังพลเมือง

ผู้เยี่ยมชม
0 อาสาสมัคร
950 เงินสนับสนุน

ทีม:
Techno VU

โบว์เป็นหัวหน้าทีมคอยวางแผนการทำงาน ทราย นิ้งและแอ๋ว เป็นคนติดต่อผสานงานและจัดการข้อมูลความรู้ มาย แฟก เก้อ และตาล เป็นคนออกแบบสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ เกี่ยวกับพลเมืองที่ดีด้านการขาดระเบียบวินัย เราทั้ง8คนสนใจและชื่นชอบที่จะเป็นสื่อกลางกระตุ้นความสนใจให้เด็กและเยาวชนสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีแก่สังคม ในด้านการมีระเบียบวินัยในตนเอง นิ้งและแอ๋ว มีทักษะการเข้าสังคม ชอบพูดคุยและทำความรู้จักกับคนใหม่ๆ  โบว์และทราย นำเสนองานหน้าห้องได้ดี มายด์และตาลชอบทำกิจกรรมนอกห้องเรียน แฟกและเก้อชอบทำสื่อผ่านทางคอมพิวเตอร์อยู่เรื่อยๆ และชอบดูการ์ตูนออนไลน์

สมาชิก

ปรีชญา ภพไตร

เนตรทราย พยัคฆะ

สุดกมล สารจันทร์

น้ำทิพย์ ช่างปลูก

ชญานนท์ เศษสุวรรณ์

กัญจณ์ ทิพยจักรพงษ์

อนุรักษ์ อาภรศรี

คณตศร ดีรบรัมย์

โบว์เป็นหัวหน้าทีมคอยวางแผนการทำงาน นิ้งกับมายกับแอ๋วเป็นคนติดต่อประสานงานและจัดการข้อมูลความรู้ เกอร์กับแฟกซ์กับทรายเและตาลป็นคนออกแบบสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไข และหลีกเลี่ยงที่ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคโควิด เราทั้งแปดคนสนใจและชื่นชอบที่จะทำสื่อผ่านทางคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว และด้วยโลกปัจจุบันเราทุกคนค่อนข้างอยู่ในโลกของโซเชียลเป็นเรื่องปกติ ทรายกับโบว์ชอบจัดการและดูแลทุกคนได้เพราะอยู่บ้านพี่คนโตต้องดูแลน้องๆชอบดูหนังหรือการ์ตูนที่น้องชอบดูชอบดู YouTube นิ้งกับมายและแอ๋วมีทักษะการเข้าสังคม ชอบพูดคุยและทำความรู้จักกับคนใหม่ๆ นำเสนองานหน้าห้องได้ดี ชอบทำกิจกรรมนอกห้องเรียน และเกอร์กับแฟกซ์แบะตาลชอบทำสื่อผ่านทางคอมพิวเตอร์อยู่เรื่อยๆชอบดูการ์ตูนออนไลน์

เป้าหมายของสมาชิก

เป้าหมายของเราแต่ละคนก็คือการเป็นคุณครูสอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์หรือสอนวิชาอื่นๆ ก็ได้ในอนาคต โปรเจกต์นี้ทำให้ได้ลองออกแบบและเตรียมเนื้อหาการสอน คล้ายๆกับการจัดการเรียนการสอน ได้ทดลองเป็นคุณครู ได้คิดวิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการตามขั้นตอน ได้ฝึกการทำงานเป็นทีมการทำงานร่วมกัน และการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยผ่านสื่อหรือสิ่งที่เราเรียนมา โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์แรกของพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อสังคมค่ะ

การสนับสนุนที่ต้องการ

อาสาสมัคร

ต้องการอาสาสมัครช่วยควบคุมน้องๆในการเข้าร่วมและทำกิจกรรมในโครงการ จำนวน 15 คน เพราะเราจะจัดทำเกมเพื่อให้ความความรู้และทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีด้านการมีระเบียบวินัย เมื่อเราไปทำโครงการในโรงเรียน

จำนวน 15 คน แบ่งเป็นประจำฐาน ฐานละ 4 คน จำนวน 3 ฐาน และ 3 คนที่เหลือดูน้องๆ ในการเปลี่ยนฐาน

เงินบริจาค

ค่าทำสื่ออุปกรณ์ความรู้ และเกมให้ความรู้

ค่าอาหารสำหรับผู้จัดทำ อาสาสมัคร

(ทั้งหมด 3 โรงเรียน) เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

ผลลัพธ์ ผู้จัดทำโครงการ หวังว่าจะเด็กๆ จะได้เรียนรู้ความเป็นระเบียบวินัยให้พร้อมแต่เยาว์วัย เพื่อนให้อยู่ร่วมกันกับสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งในวันนี้และอนาคตข้างหน้า


การสนับสนุน

เงินบริจาค

ชื่อ
จำนวนเงิน
สถานะ
เธียรธิทัศ อุดมศิริ
250
โอนเงินแล้ว
ไม่ประสงค์ออกนาม
500
โอนเงินแล้ว
ภลพล เตริยาภิรมย์
200
โอนเงินแล้ว

สนับสนุนโครงการนี้


ร่วมเป็นอาสาสมัคร หรือ มอบเงินสนับสนุน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและมี
ประสบการณ์สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Experience) ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยไอเดียของพวกเขาเอง

ทุกการสนับสนุนไม่ว่าเป็นอาสาสมัครหรือเงินสนับสนุน โครงการ StartYoung จะสมทบเงินทุนทำโปรเจกต์
ให้อีกสูงสุดไม่เกินทีมละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทีม โดยคำนวนจากจำนวนผู้สนับสนุนที่ไอเดียนั้นๆ ได้รับ
(ไม่ว่าจะลงเงินหรือลงแรง) 1 ท่านจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท

ระบบเปิดให้ลงการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00
ปิดระบบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. สามารถโอนเงินทุนสนับสนุนได้
ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หากมียอดสนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้ ทางโครงการขออนุญาตคืนเงิน

ข้อมูลของอาสาสมัครและเงินสนับสนุนไอเดียนั้นๆ จะถูกรวบรวมผ่าน StartYoung
ก่อนปล่อยให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่เต็มจำนวน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ)
โดยเงินระดมทุนทั้งหมดจะผ่านบัญชีธนาคารของทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ StartYoung
และเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีส่วนต่างเอง และเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
โครงการจะส่งใบโอนเงินทุนที่มอบให้กับทีมเยาวชนแก่ผู้สนับสนุนได้รับทราบ

สำหรับทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นจะต้องเก็บหลักฐานทุกบาททุกสตางค์ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับ
และสรุปรายงานการเงินให้กับโครงการหลังดำเนินโปรเจกต์เสร็จสิ้น ในกรณีที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไม่ทำโครงการด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกับทางโครงการ
เพื่อคืนให้แก่ผู้สนับสนุนเงินทุนตามข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านได้ระบุไว้หรือ
หากท่านยินดีให้นำเงินทุนดังกล่าวไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ที่สนใจ
โปรดเว้นว่างช่องข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านไว้

ท่านผู้ให้การสนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าการทำโปรเจกต์ของทีมเยาวชนได้ตามหน้าไอเดียนั้น ๆ
โดยน้องๆ จะอัพเดทความคืบหน้าเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศิจกายน 2563
และส่งสรุปรายงานการการดำเนินงานให้ท่านหลังจบโครงการ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

  • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงการสนับสนุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
  • เมื่อพิจารณาดูแล้วตรงกับความสนใจและทักษะที่มี โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเป็นอาสาให้กับไอเดียดังกล่าว
  • ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเริ่มทำโปรเจกต์ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 และเริ่มติดต่อหาท่านเพื่อชวนทำงานอาสาที่ระบุไว้ หากไม่สะดวกหรือไม่สนใจแล้วก็ไม่เป็นไร
  • โปรดตรวจสอบและดูคลิปวีดีโอ ข้อมูลไอเดียที่ท่านสนใจ รวมถึงยอดเงินทุนที่ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการอีกครั้ง
  • ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้กับไอเดียที่ท่านสนใจ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆ (Seed Money) สำหรับสนับสนุนการทำโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นที่ใช้เงินทุนไม่มาก และเป็นการส่งเสริมให้ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการมีส่วนกับสังคม (Public Participation) ผ่านการระดมทุน
  • เมื่อพิจารณาไอเดียดูแล้ว ต้องการสนับสนุนเงินทุน โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในช่องว่างด้านล่างนี้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
  • เว้นข้อมูลบัญชีธนาคารว่างไว้ หากประสงค์ให้นำเงินคืนไปสนับสนุนไอเดียอื่นๆ ในกรณีไอเดียที่ได้สนับสนุนไปไม่สามารถดำเนินการได้

โอนเงินสนับสนุนได้ที่
บัญชี 031-3-21119-3
ธนาคากสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด

Login