เกี่ยวกับเรา

StartYoung เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มสร้างตั้งแต่ยังเด็ก !!

ผลจากแบบสำรวจปี 2562 ของเราพบว่า “เยาวชน 95% สนใจมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม และมี 5% ที่มีไอเดียแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือทำ” เพราะติดข้อจำกัดด้านเวลา ความมั่นใจในตัวเอง วิธีการหรือแนวทางในการเริ่มต้น รวมถึงการสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้พวกเขาได้คิดและลงมือทำ ลองผิดลองถูก เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างประสบการณ์และบ่มเพาะความเชื่อมั่นว่าพวกเขาสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ เติบโตเป็นพลเมืองที่จะช่วยสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมได้

StartYoung เป็นออนไลน์แพลตฟอร์ม เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เริ่มต้นโปรเจกต์เพื่อสังคมของตนเองได้ ไม่ว่าจะมาค้นหาวิธีการพัฒนาไอเดียและลงมือทำโครงการ การระดมทรัพยากร หาเงินทุนหรือคนช่วยทำ การเชื่อมโยงที่ปรึกษาและเครือข่าย เพื่อช่วยให้คนรุ่นใหม่รวมตัวกันและลงมือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ไม่ลำบากนัก และช่วยให้สิ่งที่ลงมือทำเกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้

StartYoung เป็นโครงการหนึ่งของ School of Changemakers ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 15-25 ปี ได้รวมตัวกัน ริเริ่มและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ดีต่อตนเองและสังคมรอบข้าง เพื่อสร้างประสบการณ์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วัยรุ่น เกิดมุมมองใหม่ๆ และความสามารถที่จะเติบโตเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมได้ในอนาคต

Login