ปธานิน จันทร์วิเศษ – หมูชะมวง Prototype

อาสาสมัครที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและกราฟิก อยากที่จะช่วยเหลือในสิ่งที่ทีมมีความตั้งใจจะทำด้วยความสามารถและความถนัดของตนเอง ซึ่งสามารถออกแบบและกราฟิกได้หลากหลายรูปแบบ

Login